Code of Conduct
våre globale etiske retningslinjer


Følsgaards etiske retningslinjer for leverandører inneholder de etiske verdiene som skal gjelde i forhold til alle våre leverandører av produkter og tjenester. Koden er basert på UN Global Compact, ILO's kjernekonvensjoner, OECD's retningslinjer for multinasjonale foretak, konkurrenserett og antikorrupsjonsregler.

Følsgaard avslutter forretningsforholdet med leverandører som gjentatte ganger og bevisst bryter disse retningslinjene og nekter å samarbeide med Følsgaard om gjennomføring av forbedringsplaner.

Ved alvorlige overtredelser, f.eks. ved alvorlige brudd på menneskerettighetene og/eller vesentlig skade på miljøet eller ved bestikkelser, avsluttes samarbeidet med umiddelbar virkning.

Code of conduct

CSR & Miljø

Politikk

Miljø

Vi forplikter oss til å overholde miljølovgivningen som gjelder fra tid til annen

Kvalitet

Som en dynamisk bedrift vil vi hele tiden strebe etter å gjøre Better Business på alle nivåer i hele kjeden «leverandør til kunde»

3TG Mineraler

Hans Følsgaard  arbejder for at sikre, at vores produkter ikke indeholder konfliktmineraler (3TG)