Code of Conduct 
Vår globala uppförandekod

Følsgaards uppförandekod för leverantörer innehåller de etiska värderingar som ska gälla i förhållande till alla våra leverantörer av produkter och tjänster. Koden bygger på UN Global Compact, ILO:s kärnkonventioner, OECD:s riktlinjer för multinationella företag, konkurrenslagstiftning och anti-korruptionsregler.

Følsgaard avslutar affärsrelationen med leverantörer som upprepade gånger och medvetet bryter mot denna kod och vägrar att samarbeta med Følsgaard om genomförandet av förbättringsplaner.

Vid allvarliga kränkningar, t.ex. vid allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter och/eller betydande skada på miljön eller vid mutor avbryts samarbetet med omedelbar verkan.

Code of conduct

CSR & Miljö

Politikker

Miljö

Vi åtar oss att följa den från tid till annan gällande miljölagstiftningen

Kvalitet

Som ett dynamiskt företag kommer vi ständigt att sträva efter att göra Better Business på alla nivåer i hela kedjan "leverantör till kund"

3TG Mineraler

Hans Følsgaard arbetar för att våra produkter inte innehåller konfliktmineraler (3TG)