Miljöpolitik


Vi åtar oss att följa den vid var tid gällande miljölagstiftningen.

Det är viktigt för oss att våra medarbetare har hög miljökunskap i förhållande till att kunna ge råd till våra kunder.

Vi arbetar aktivt för att hålla medarbetarna uppdaterade med miljökunskap om våra produkter och omvärlden i stort.

Vi arbetar systematiskt för att minska vår belastning på miljön och för att främja ett större miljöansvar.

Vi stöder en försiktighetsstrategi för miljöutmaningar.

Vi fokuserar på användningen av förnybar energi och strävar efter att minska CO2-utsläppen. mot neutralitet senast 2030.

Vi strävar efter att begränsa vår förbrukning av material, avfall, avfall och vatten samt negativ påverkan på närmiljön via buller, lukt och damm, mål och handlingsplaner säkerställer fokus.

Vi använder och arbetar för utveckling och spridning av miljövänliga produkter och teknologier.

Vi prioriterar hantverkare och tjänsteleverantörer som arbetar på ett miljöansvarigt sätt.

Vi prioriterar användningen av miljövänliga förbrukningsmaterial och hjälpmaterial. 18 november 2021

Vi arbetar för att främja miljöansvar hos våra leverantörer genom aktiv dialog och screening.

Vi fokuserar på att ge våra kunder råd och ge dem alternativa alternativ för hållbara val i deras beslutsprocess.

Vårt arbete med de 17 globala målen och ISO14001 går hand i hand i våra ansträngningar att minska vårt fotavtryck.

Vi åtar oss att årligen utarbeta och publicera en miljöredovisning (COP rapport).